Advertisements
Advertisements

Sa mga sandaling nag-aalay tayo ng oras upang mag-aral ng Banal na Kasulatan, ang pagdarasal ay nagiging mahalaga at makabuluhan. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang kahalagahan at mga hakbang sa paggawa ng isang “Bible Study Opening Prayer” sa wikang Tagalog. Ang pagbubukas ng pag-aaral sa Bibliya ay hindi lamang isang ritwal, ito rin ay isang pagkakataon para tayo’y mag-umpisa ng masusing pagninilay at pagsusuri sa mga salita ng Diyos.

Sa tulong ng mga pangungusap at mga panalangin, ipinapakita natin ang ating pagsunod at paggalang sa Banal na Kasulatan. Ipinakikita rin nito ang ating pagnanais na maging mas malapit sa Panginoon at higit pang maunawaan ang Kanyang mga aral.

Advertisements

1. Bible Study Opening Prayer Tagalog

Mahal na Diyos, kami po’y humaharap sa Inyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat sa pagkakataon na ito ng pag-aaral ng Inyong Salita. Kami po ay nagmamakaawa na kami’y gabayan ninyo sa pag-unawa ng mga aral ninyo. Alisin po ninyo ang lahat ng abala at distractions upang kami po’y maging bukas sa Inyong mga mensahe. Ang aming pagninilay ay alayan namin sa Inyo, O Diyos, at hilingin namin na ito’y maging makabuluhan at nagdadala ng ilaw sa aming mga puso.

2 Timoteo 3:16-17

“Ang bawat kasulatan na kinasihan ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsusuri, sa pag-aaral ng katuwiran, upang ang tao ng Dios ay magkaroon ng pagkakasakop, na ganap at buong-katwiran sa bawa’t mabuting gawa.”

Advertisements

2. Ang Makabuluhang Pagninilay Bago Mag-umpisa ang Pag-aaral

Panginoon, kami po’y humihiling ng Iyong patnubay at pagpapala habang nagsisimula kami sa aming pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Nawa’y buksan mo ang aming mga mata, puso, at isipan sa mga aral na aming matutunan. Tulungan mo kaming maunawaan ang mga mensahe ng Iyong Salita at magampanan ang mga ito sa aming buhay.

Mga Awit 119:105

“Iyo pong Salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas.”

Advertisements

3. Pagmamakaawa para sa Gabay ng Banal na Espiritu

O Banal na Espiritu, kami po’y humihingi ng Iyong masusing pag-asa at pag-asa habang binubukas namin ang Salita ng Diyos. Ilawakan mo ang aming pang-unawa at gabayan mo kami tungo sa mga katotohanang nasusulat. Pahintulutan mong kami’y maging sensitibo sa Iyong mga inspirasyon at sa bawat tinig ng Salita.

Juan 14:26

“Datapuwa’t ang Mangaalaala, ang Banal na Espiritu, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapahayag sa inyo ng lahat ng mga bagay na sa inyo’y aking sinabi.”

Advertisements

4. Pakikinig sa Pagninilay ng Kasulatan

Panginoon, tulungan mo po kaming maging mapanuri at bukas ang aming mga puso habang iniisa-isa namin ang mga pahayag ng Iyong Salita. Ibigay mo po sa amin ang kakayahan na makinig nang maayos at unawain ang mga aral na aming maririnig. Nawa’y magdulot ito ng pag-usbong ng aming pananampalataya at pagmamahal sa Iyo.

Santiago 1:22

“Nguni’t maging tagapaglakad ng salita, at hindi tagapakinig lamang, na inililinang ang inyong sarili.”

5. Pagmamakaawa para sa Ilaw ng Panginoon

Panginoon, kami po’y humihingi ng Iyong ilaw habang binubukas namin ang Salita ng Iyong kaharian. Itaas mo po ang aming mga mata at patnubayan kami sa mga kahulugan ng Iyong mga salita. Alisin mo po ang kadiliman at palayain mo kami mula sa pagkakabahala sa pamamagitan ng Iyong liwanag.

Awit 119:130

“Ang pagsalita ng iyong mga salita ay nagbibigay-liwanag; nagbibigay-liwanag ito sa mga hindi nakaaalam.”

6. Pag-aalay ng Pasasalamat para sa Salita ng Diyos

O Diyos, kami po’y nagpapasalamat sa Iyo para sa biyayang magkaruon ng pagkakataon na aralin ang Iyong Salita. Kami po’y nagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa amin ng kasamahan sa aming paglalakbay sa pananampalataya. Ipinapaabot namin ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng Iyong pangalan.

Awit 119:105

“Iyo pong Salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas.”

7. Pagmamakaawa para sa Kaalaman at Pang-unawa

O Diyos, kami po’y humihiling ng Iyong kaalaman at pang-unawa habang binubukas namin ang Iyong Salita. Tulungan mo po kaming maunawaan ang mga konsepto na mahirap sa aming isipan at bigyan mo kami ng maayos na pang-unawa sa mga ito. Nawa’y ang aming pag-aaral ay maging mapagpala at nagdadala ng liwanag sa aming mga puso.

Kawikaan 2:6

“Sapagkat mula sa Panginoon ang karunungan, kaalaman,

at pagkaunawa.”

8. Panalangin para sa Pagmamahal sa Kasulatan

O Diyos, kami po’y humihiling na amuhin ninyo ang aming mga puso sa pagmamahal sa Iyong Salita. Tulungan ninyo po kami na hindi lamang ituring ito bilang isang aklat, kundi bilang buhay na mensahe mula sa Iyo. Nawa’y ang aming pag-ibig sa Kasulatan ay maging masidhi at laging nag-aalab.

Mga Awit 119:97

“Pakadarama ako sa mga manglalakad sa pahintulot, sapagkat aking inaaral ang iyong mga utos.”

9. Pangangailangan ng Banal na Pagsasalita

Banal na Espiritu, kami po’y humihiling na kami’y gabayan ninyo sa bawat pagkakataon na aming bibigkasin ang Salita ng Diyos. Huwag po kaming pabayaan sa aming mga pagsasalita, at alisin ninyo ang kakulangan at kamalian sa aming mga pahayag. Gawin po kaming mga tagapagdala ng Iyong mensahe sa tamang paraan.

Mateo 10:19-20

“Ngunit kapag iniharap nila kayo sa mga hukuman, huwag kayong mangangamba kung paano kayo magsasalita o ano ang sasabihin ninyo, sapagkat hindi ninyo sariling mga salita ang inyong sasabihin, kundi ang mga salita ng inyong Ama na nasa langit ang magsasalita sa inyo.”

10. Pagmamakaawa para sa Kasiyahan sa Pagninilay

Panginoon, kami po’y humihiling ng kasiyahan at kagalakan habang nagninilay sa Iyong Salita. Gawin po ninyo itong isang masayang karanasan para sa amin, at hayaang ma-enjoy namin ang pag-aaral ng Iyong mga aral. Alisin ninyo ang anumang pasanin o pagod na maaaring hadlang sa aming kaligayahan sa pag-aaral.

Awit 119:16

“Aking kaligayahan ang iyong mga utos; hindi ko iniuunawa ng aking sarili nang malalim, sapagkat iniyong hinahanap ko ang mga ito nang buong-puso.”

11. Pagmamakaawa para sa Inspirasyon at Pagganyak

O Diyos, kami po’y humihiling ng inspirasyon mula sa Iyo habang binubukas namin ang Iyong Salita. Bigyan ninyo po kami ng mga pagnanasa na malalim na pag-aralan ang mga katotohanang makikita sa Kasulatan. Pagganyakin ninyo kami na maging mas matatag sa aming pananampalataya at paglilingkod.

2 Timoteo 3:16

“Ang bawat kasulatan na kinasihan ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsusuri, sa pag-aaral ng katuwiran.”

12. Pag-aalay ng Pagnanais na Lumalim sa Salita

Panginoon, kami po’y nag-aalay ng aming pagnanais na mas lalo pang lumalim sa Iyong Salita. Tulungan ninyo po kami na hindi lamang makakuha ng kaalaman, kundi maging tapat na mga tagapagtaguyod ng Iyong mga aral sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa’y mag-usbong ang aming paglalakbay sa pananampalataya.

Awit 119:18

“Aking idinaraos sa iyo ang aking mga mata, sapagka’t nagsisakaawa ako na aking tingnan ang mga kabatiran ng iyong kautusan.”

13. Panalangin para sa Pagkakaroon ng Matwidong Pagg-unawa

Mahal na Diyos, kami po’y humihiling ng Iyong biyayang magkaruon ng tamang pang-unawa habang binubukas namin ang Iyong Salita. Alisin ninyo ang lahat ng malalabong kaisipan at pagkakamali sa aming interpretasyon. Nawa’y maging matwidong unawa kami sa mga aral ng Kasulatan.

Mga Awit 119:34

“Iyong turuan ako, O Panginoon, ng iyong kautusan, at aking iingatan ito nang buong puso.”

14. Pagtanggap ng Pangako ng Kaligtasan

Panginoong Hesus, kami po’y nagpapasalamat sa Iyo para sa mga pangako ng kaligtasan na matatagpuan sa Iyong Salita. Kami po ay humihiling ng Iyong biyayang maunawaan ang kalakip na pag-asang ito. Gabayan mo po kami na mamuhay na tapat sa mga pangako at plano mo para sa amin.

Juan 6:47

“Sapagkat ang sinumang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan.”

15. Pag-aalay ng Pagsunod sa mga Aral ng Bibliya

Aming Diyos, kami po’y nag-aalay ng pagsunod sa mga aral na natutunan namin mula sa Iyong Salita. Tulungan ninyo po kami na itaguyod ang mga ito sa aming pamumuhay at maging mga tagapagpatupad ng Iyong kalooban. Ibigay po ninyo sa amin ang lakas at katapangan na sundan kayo sa lahat ng oras.

Mateo 7:24

“Kaya’t ang bawa’t isang nakikinig sa mga salitang ito

at ginagawa ang mga ito ay itinutulad sa isang taong may isang matatag na bahay na itinayo sa malapit sa ilog.”

Conclusion

Sa pagwawakas ng pag-aaral ng Banal na Kasulatan sa ating sariling wika, napagtanto natin ang halaga ng mga simpleng salita ng panalangin. Ang pagdarasal ay nagbubukas ng pinto sa mas mataas na karunungan at pang-unawa sa mga aral ng Diyos.

Nawa’y patuloy nating gamitin ang mga panalangin na ito bilang gabay sa ating mga pag-aaral at paglalakbay sa buhay Kristiyano. Hayaan nating ang Banal na Kasulatan ay maging ilaw at gabay sa ating mga hakbang tungo sa mas malapit na pagtutuhang-loob sa Diyos. Sa bawat pag-aaral ng Bibliya, tayo’y nagiging mas bukas at handang maglaan ng oras para sa Panginoon.

Leave a Reply

Pin It Bible Verses of the day
%d